Produkcja odlewów w odlewniach odbywa się przede wszystkim w formach piaskowych wykonywanych z masy syntetycznej z bentonitem, odświeżanej w kolejnych obiegach. Technologia ta jest w dalszym ciągu rozwijana ze względu na możliwość stosowania coraz to doskonalszych rozwiązań mechanizacji i automatyzacji. Rozwiązania te dotyczą przygotowania masy zwrotnej (obiegowej) oraz jej mieszania odświeżającego.

Dzięki stosowaniu zaawansowanych realizacji przygotowania i mieszania odświeżającego, ogranicza się w stopniu znaczącym ilość masy pozostającej w obiegu oraz ilość dodatków odświeżających. Eliminuje się konieczność stosowania zbiorników magazynujących masę, a czas obiegu masy formierskiej skraca się do tego stopnia, że konieczne staje się wprowadzanie zmian, mających na celu ulepszenie procesu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie masy formierskiej o doskonałych właściwościach technologicznych, a zwłaszcza bardzo wysokiej przepuszczalności. Uzyskiwane przez masę właściwości są istotnym czynnikiem dla poprawy efektywności produkcji, poprzez ograniczenie ilości braków. Ważne jest również to, że nie ma potrzeby stosowania spulchniarki przed zagęszczaniem masy metodą dmuchową, strumieniową czy też impulsową. W zmechanizowanej i zautomatyzowanej produkcji

odlewów stosuje się jednolitą masę formierską bentonitową odświeżoną w każdym obiegu technologicznym dodatkiem piasku świeżego, bentonitu i pyłu węglowego lub mieszanki bentonitowej, zawierającej nośniki węgla. Jakość odlewów zależy w dużej mierze od jakości wytwarzanych mas formierskich. Obecnie w wielu odlewniach proces mieszania, realizowany jest w mieszarkach dynamicznych, które dają możliwość zwiększenia stopnia wykorzystania obiegowej (używanej) masy klasycznej do poziomu 95% ÷ 97%.

Aby uzyskać masę o jednorodnych właściwościach, w procesie produkcyjnym odlewni decydującą rolę odgrywają trzy zasadnicze parametry:

 • wysoka jakość powleczenia ziaren piasku lepiszczem,
 • dostatecznie niska temperatura masy,
 • całkowita powtarzalność procesu przygotowania masy.
Projektowane i wykonywane przez IdeaPro stacje przerobu mas formierskich SPM w pełni spełniają powyższe kryteria, dzięki zastosowaniu nowoczesnych mieszarek dynamicznych MDV, MDH oraz MD, jak i innych maszyn, urządzeń oraz nowoczesnych systemów sterowania.

Mieszarki dynamiczne MDV, MDH oraz MD produkowane przez IdeaPro umożliwiają wytworzenie jednorodnej mieszanki oraz dobrego połączenia (adhezyjnego) substancji wiążącej (mieszaniny gliny z wodą) z powierzchnią ziaren osnowy piaskowej. Podczas dynamicznego mieszania nawilżonej masy formierskiej cząsteczki gliny przylepiają się do powierzchni ziaren osnowy zwykle w postaci aglomeratów. Proces mieszania musi doprowadzić do deformacji i rozdrobnienia tych aglomeratów do równomiernego rozłożenia substancji wiążącej na powierzchni ziaren oraz aktywacji nałożonej powłoki. Aktywacja dotyczy otoczek substancji wiążącej na ziarnach masy odświeżanej. Oferowane przez IdeaPro Systemy Przygotowania Mas formierskich bentonitowych SPM przeznaczone są do wykonywania jednolitych mas odświeżanych w każdym obiegu technologicznym dodatkami piasku świeżego, bentonitu i pyłu węglowego lub mieszanki bentonitowej, zawierającej nośniki węgla.

Zastosowanie w systemie sporządzania mas formierskich nowoczesnych urządzeń oraz mechanizacja i automatyzacja procesu gwarantuje:

 • uzyskanie masy formierskiej wysokiej jakości o stabilnych i powtarzalnych parametrach technologicznych,
 • sporządzanie mas formierskich wg zaprogramowanych receptur,
 • polepszenie warunków pracy w odlewni, w tym BHP,
 • niezawodną prace, łatwość obsługi oraz niskie koszty eksploatacji,
 • ograniczenie zapylenia dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów odpylania, wyposażonych w filtry tkaninowe suche.
Proces przerobu masy obejmuje przygotowanie masy obiegowej oraz mieszanie odświeżające. Przygotowanie polega na usunięciu zanieczyszczeń oraz chłodzeniu masy, kierowanej do odświeżania. Chłodzenie masy może być realizowane w chłodziarkach lemieszowych przelotowych CLP lub chłodziarkach wibrofluidyzacyjnych CF. Mieszanie odświeżające realizowane jest z użyciem mieszarek dynamicznych MDV lub MDH. Są to urządzenia, które już od lat stanowią podstawowe wyposażenie systemu przerobu mas formierskich. Urządzenia te wraz z oprzyrządowaniem w pełni zapewniają realizację zmechanizowanego i zautomatyzowanego procesu przerobu masy.

Systemy Przygotowania Mas formierskich wyposażane są w elektroniczne systemy sterowania bazujące na sterownikach PLC, umożliwiające:

 • automatyzację pracy,
 • naważanie składników wg zaprogramowanych receptur,
 • automatyczny pomiar i regulację parametrów masy formierskiej takich, jak: wilgotność, zagęszczalność, wytrzymałość na ściskanie, przepuszczalność,
 • wizualizację i kontrolę procesu,
 • rejestrację parametrów technologicznych,
 • możliwość pracy kilku linii formierskich na dowolnie wybranych recepturach masy formierskiej,
 • możliwość przyporządkowania numeru modelu do odpowiedniej receptury masy formierskiej,
 • analizę stanów pracy poszczególnych urządzeń i mechanizmów z natychmiastową lokalizacją ewentualnych przyczyn awarii,
 • serwis oraz nadzór nad pracą urządzeń online przez połączenie internetowe.

Specjaliści IdeaPro, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji Systemów Przygotowania Mas, służą pomocą w doborze odpowiedniej mieszarki, zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.

W wielu przypadkach pomoc naszych specjalistów jest nieodzowna szczególnie w:
 • pomocy w usytuowaniu, lokalizacji SPM w istniejących obiektach lub planowanej lokalizacji,
 • wykonaniu założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza, instalacji wodnej lub innych wymaganych projektów, np. do pozwolenia na budowę,
 • wykonanie założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
 • doborze odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy mieszarki,
 • pomocy w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów.
Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie