Gospodarka materiałami odpadowymi, generowanymi w trakcie różnych procesów technologicznych, odgrywa coraz większą rolę zarówno ze względów ekonomicznych jak również oddziaływania na otaczające środowisko. Restrykcyjne przepisy, dotyczące utylizacji odpadów, ich deponowania na składowiskach, wymuszają stosowanie takich metod ich przetworzenia, które umożliwiają powtórne ich zagospodarowanie. Nasze propozycje technologiczne umożliwiają w sposób nieskomplikowany i energooszczędny przygotować materiały odpadowe w postaci pyłów i szlamów do wymagań technologii recyklingu i utylizacji.

Proponujemy rozwiązania, które w jednej operacji technologicznej umożliwiają przekształcenie konsystencji, nadania odpowiednich własności użytkowych z ewentualną neutralizacją szkodliwego oddziaływania składników odpadu na środowisko naturalne.

Oferowane przez IdeaPro rozwiązania mają zastosowanie dla szeregu aplikacji:

 • do mieszania, aglomeracji, granulacji osadów i placków pofiltracyjnych z pyłami,
 • do mieszania i granulowania popiołów i pyłów,
 • do mieszania materiałów podlegających recyklingowi ze spoiwami,
 • do mieszania zanieczyszczonych osadów z różnymi dodatkami.

Przykładowe postępowania z najpopularniejszymi odpadami:

Pyły z instalacji odpylania - pyły poddaje się aglomeracji lub granulacji, w celu umożliwienia recyklingu, ułatwienia transportu, utylizacji lub składowania.

Popioły - popioły poddaje się przerobowi w procesie mieszania ze schładzaniem, aktywizacją reakcyjną lub dezaktywizacją, odgazowaniem i granulacją, jako sposobami przygotowania do wykorzystania w przemyśle produkcji materiałów budowlanych lub bezpiecznego składowania.

Szlamy / ciasta filtracyjne - przerób w procesach mieszania/suszenia chemiczno-mechanicznego, granulacji, jako sposobów efektywnej redukcji objętości, ułatwienia transportu i przejściowego składowania, przygotowania do recyklingu materiałowego lub innych sposobów utylizacji.

Odpady palne - mieszanie i granulacja z innymi odpadami poprawiającymi konsystencję pod kątem wykorzystania w formie paliw alternatywnych.

Gipsy – produkty odsiarczania - przerób w celu wykorzystania do produkcji materiałów budowlanych, dodatku do cementu i dla potrzeb nawozów sztucznych.

W ramach technologii przygotowania materiałów odpadowych do recyklingu lub utylizacji firma IdeaPro oferuje mieszarki dynamiczne, charakteryzujące się unikalną zasadą działania.

Zmiany ruchu poszczególnych cząstek składowych mieszanego materiału wymuszane są przez trzy elementy robocze:

 • obrotową, pochyłą misę,
 • obrotową turbinę o regulowanej prędkości obrotowej,
 • lemiesz kierujący.

Niezwykle skuteczna kombinacja mikro-mieszania, które ma miejsce w turbinie o dużej prędkości z makro-mieszaniem, wykonywanym przez zgarniacz dna i ściany bocznych daje oczekiwane efekty procesu mieszania. Występująca w urządzeniu separacja między transportem materiału a procesem mieszania, pozwala na zmianę prędkości obrotowej narzędzia mieszającego (wirnika) w szerokich granicach, a tym samym zmianę mocy wejściowej do mieszanki.

Najważniejsze cechy oferowanej technologii:

 • mieszanie, granulowanie i powlekanie w jednej maszynie i w jednej operacji technologicznej,
 • optymalne efekty mieszania bez stosowania szybkich rozdrabniaczy rotacyjnych.
 • optymalne rozmieszczenie surowców podstawowych i mikroskładników,
 • możliwość mieszania i granulowania surowców o różnych gęstościach i rozmiarach cząstek,
 • możliwość wykorzystywania do produkcji różnych surowców wtórnych w formie placków filtracyjnych, szlamów, osadów, pyłów,
 • możliwość dostosowania wielkości granul do indywidualnych wymagań,
 • krótkie czasy procesu.

Zalety konstrukcyjne mieszarki dynamicznej IdeaPro:

 • możliwość zautomatyzowanego załadunku i rozładunku,
 • szeroko rozbudowane sterowanie, przystosowane do automatyzacji procesu,
 • trwała i mocna konstrukcja, umożliwiająca ciągłe użytkowanie przemysłowe przy niskich kosztach wymiany części zużywających się,
 • dobry dostęp do mechanizmów i wnętrza misy mieszarki ułatwiający obsługę,
 • łatwo wymienialne, o niewielkich rozmiarach, części technologicznego zużycia,
 • mniejsze zużycie, dzięki zastosowaniu narzędzi o bardzo dużej trwałość elementów roboczych,
 • niska awaryjność i wysoka niezawodność działania,
 • wysokiej jakości zespoły napędowe,
 • wysoka hermetyczność procesu mieszania i granulacji.
Oferujemy m in.:

 • doradztwo w zakresie technologii procesowej i rozwoju ekonomicznych i ekologicznie odpowiedzialnych rozwiązań,
 • opracowywanie procesów przygotowania nowych produktów,
 • opracowanie i testowanie nowych typów maszyn i technologii pomiarowych,
 • analizę i optymalizację procesów produkcyjnych w eksploatacji lub w istniejących maszynach lub systemach,
 • próby i badania w IdeaPro,
 • wynajem maszyn do testowania technologii w liniach produkcyjnych Klientów.

W zakresie zastosowań mieszarek dynamicznych w różnych procesach technologicznych służymy doradztwem oraz pomocą techniczną, stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia.

Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia

Złóż zapytanie