Aby produkować wysokiej klasy materiały ogniotrwałe, konieczne jest stosowanie najnowszych metod produkcji, a dla osiągnięcia korzystnych efektów ekonomicznych, urządzeń produkcyjnych o dużej wydajności. Wielu producentów materiałów ogniotrwałych stosuje urządzenia, które od lat już nie spełniają aktualnych wymogów, co w rezultacie może niekorzystnie wpływać na konkurencyjność tych firm:

 • duże wahania jakości kolejnych porcji mas, duże ilości odpadów,
 • wysokie koszty osobowe, niekorzystny poziom kosztów utrzymania linii,
 • ograniczone możliwości technologiczne linii przygotowania mas.
 • Aby sprostać wymogom międzynarodowej konkurencji, optymalizacja linii przygotowania mas jest warunkiem niezbędnym. Wśród przykładowych kroków, zmierzających do poprawy jakości i efektywności linii przygotowania mas, można wymienić między innymi:
 • wysoką dokładność i powtarzalność składu surowcowego poszczególnych porcji mas, dzięki dokładnemu rozładunkowi zbiorników - precyzyjny system naważania,
 • zoptymalizowaną technologię mieszania,
 • wysokiej klasy systemy kontroli.
IdeaPro ofertuje nowoczesne technologie do przygotowywania materiałów ogniotrwałych, obejmujące m in:

1. Dozowanie, ważenie, transport

Wszystkie składniki są dozowane zgodnie z recepturą mieszanki za pomocą automatycznych systemów, skoordynowanych z właściwościami surowców i dodatków z jednej strony oraz transportem, systemem załadunku i przeładunku z drugiej strony. Automatyczna linia firmy IdeaPro, do namiarowania wagowego surowców o określonym uziarnieniu, pokazana jest na poniższym zdjęciu.

2. Technologia mieszania.

IdeaPro ofertuje szeroką gamę mieszarek dynamicznych dla różnorodnych aspektów przygotowania materiałów ogniotrwałych, zarówno suchych jak i wilgotnych do prasowania. Specjalna zasada mieszania w mieszarkach dynamicznych charakteryzuje się obracającą się, pochyloną misą mieszającą i ekscentrycznie zamontowanym obrotowym narzędziem mieszającym, co powoduje rozdzielenie procesu mieszania od transportu materiału.

Wyposażenie mieszarki dynamicznej w charakterystyczny dla tej techniki mieszania szybko obracający się wirnik (turbinę), którego napęd i konstrukcja umożliwia dostosowanie mieszarki do konsystencji i uziarnienia masy oraz optymalny dobór układu napędowego, do właściwego zapotrzebowania na energię mieszania dla danej mieszaniny. Powyższe cechy otwierają cały szereg możliwości wpływania na proces:

 • prędkość wirnika można regulować w szerokim zakresie, aby umożliwić zmianę energii wprowadzanej do procesu mieszania,
 • kierunek działania narzędzia mieszającego – współbieżny lub przeciwbieżny,
 • indywidualne geometrie narzędzi, dostosowane do danego zadania.
Uniwersalność zastosowanych rozwiązań pozwala uzyskać wyniki poza możliwościami innych systemów mieszania:

 • znacznie wyższa homogeniczność mieszanki,
 • krótsze czasy mieszania,
 • procesy mieszania i prędkości mieszania można dostosować do odpowiednich receptur,
 • mieszarka dynamiczna nadaje się do mieszania i granulowania.

Nowoczesne systemy mieszania z regulowaną szybkością i energią mieszania, są gwarancją najwyższej jakości w produkcji materiałów ogniotrwałych, przy częstych zmianach receptur i konsystencji produkowanych mas. Wszyscy znaczący producenci na świecie wykorzystują tego typu systemy dla zapewnienia najwyższej jakości standardów swojej produkcji. Uniwersalność takich urządzeń sprawia, że są one stosowane do wytwarzania:

 • mas do prasowania włączając w to masy formowane na gorąco,
 • mas do odlewania,
 • mas do produkcji wyrobów termoizolacyjnych, w tym również metodą pianową,
 • mas i mieszanki do formowania wibracyjnego, natrysku i narzucania,
 • zapraw i mas specjalnych i betonów ogniotrwałych,
 • granulatów mas tlenkowych i nie tlenkowych - formowanie izostatyczne,
 • mas z dodatkiem włókien, zwłaszcza betonów.
IdeaPro dostarcza szeroką gamę rozwiązań dla przemysłu materiałów ogniotrwałych. Oferujemy mieszarki dynamiczne typu MDV o jednorazowym załadunku do 6000 litrów, dostosowane do wymagań technologicznych użytkownika. Przemysł ogniotrwały używa głównie mieszarek o pojemności od 500 do 1500 litrów. Specjaliści IdeaPro służą pomocą, aby wybrać odpowiedni typ mieszarki i zaprojektować optymalne narzędzia do mieszania dla danego zadania. Oprócz podstawowego typoszeregu mieszarek dynamicznych typu MDV, firma IdeaPro oferuje również mieszarki dynamiczne specjalne o różnym przeznaczeniu i różnych cechach konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Wśród oferowanych mieszarek są m in.

 • mieszarki dynamiczne laboratoryjne typu MDL,
 • mieszarki dynamiczne ze stałą pokrywa typu MDS,
 • mieszarki dynamiczne z podnoszoną pokrywą typu MDP,
 • mieszarki dynamiczne z podnoszoną pokrywą i wychylną misą typu MDM.
Mieszarki w wykonaniu specjalnym mogą być wyposażone w systemy do ogrzewania materiału technologicznego - temperatura materiału - do 180°C,

3. Sterowanie i kontrola procesu.

W liniach technologicznych przygotowania mas wymagana jest koordynacja działań, zmierzających do uzyskiwania wymaganych parametrów i powtarzalności własności produktu. Temu celowi mają służyć nowoczesne systemy sterowania i kontroli. Wśród licznych zalet i korzyści, wynikających ze stosowania nowoczesnych systemów kontroli i sterowania, można wyróżnić:

 • automatyczny przebieg procesu przygotowania mas,
 • wysoką wydajność linii w wyniku eliminacji okresów przestoju,
 • szybką i precyzyjną diagnostykę stanów alarmowych,
 • szybką identyfikację błędów działania poszczególnych urządzeń,
 • realizację procesu produkcyjnego w założonych granicach tolerancji poszczególnych parametrów, rejestrowanie i zapisywanie wszystkich parametrów,
 • analizę danych na przestrzeni długiego okresu czasowego,
 • powtarzalność procesów dzięki wysokiemu stopniu automatyzacji,
 • centralne gromadzenie wszystkich danych, umożliwiające dokonanie specjalistycznych analiz.

IdeaPro w pełni zabezpiecza dostarczane maszyny, urządzenia i linie technologiczne w nowoczesne systemy kontroli i sterowania.

4. Testy i badania

IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń, spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi, oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe.

Oferujemy m in.:

 • doradztwo w zakresie technologii procesowej i rozwoju ekonomicznych i ekologicznie odpowiedzialnych rozwiązań,
 • opracowywanie procesów przygotowania nowych produktów,
 • opracowanie i testowanie nowych typów maszyn i technologii pomiarowych,
 • próby i badania w IdeaPro,
 • wynajem maszyn do testowania technologii w liniach produkcyjnych Klientów.
 • analizę i optymalizację procesów produkcyjnych w eksploatacji lub w istniejących maszynach lub systemach,
 • Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia

  Złóż zapytanie