Pomiar wilgotności mas formierskich bentonitowych w mieszarkach w dynamicznych SWM
Przeznaczony jest do automatycznego ciągłego pomiaru i regulacji wilgotności w mieszarkach dynamicznych, głównie mas formierskich bentonitowych. Pomiar dokonywany jest metodą elektrooporową za pomocą sondy, umieszczonej wewnątrz misy mieszarki, współpracującej z generatorem pomiarowym. Odpowiednie oprogramowanie generatora umożliwia konwersję mierzonych wartości na standardowy sygnał elektryczny 0-20mA lub 4-20mA. Sygnał ten jest przekazywany do sterownika PLC zabudowanego w skrzynce sterowniczej. Układ elektroniczny oblicza potrzebną ilość wody do zadozowania w celu uzyskania wymaganej (zadanej) wilgotności masy formierskiej.
Wynik pomiaru wyświetlany jest na wyświetlaczu bezpośrednio w jednostkach wilgotności. Dodatkowo układ dokonuje pomiaru temperatury masy w celu określenia korekty na odparowanie. Dozowanie wody do mieszarki realizowane jest automatycznie, ilość dozowanej wody jest dokładnie odmierzana przez przepływomierz impulsowy.
System w sposób ciągły kontroluje wilgotność masy formierskiej i gwarantuje uzyskanie wilgotności masy na wyjściu z mieszarki w tolerancji: ± 0,1% H₂O (w pierwszym odchyleniu standardowym wg krzywej Gaussa).
Aby system działał w wymaganej dokładności pomiarowej konieczne jest spełnienie następujących warunków:
1. Masa formierska zwrotna powinna mieć wilgotność na stabilnym poziomie z tolerancją +/- 0,2% H₂O (nie mniej niż 1,5% H₂O) oraz temperaturę w zakresie: 30÷50°C.
2. W przypadku dłuższych postoi odlewni oraz nagłych zmian temperatury masy formierskiej, wynikającej z dużego zróżnicowania ciężaru wykonywanych odlewów a tym samym dużej różnicy stopnia przepalenia masy formierskiej zwrotnej, dokładność pomiaru może chwilowo ulec zmianie.
3. Po zmianie receptury sporządzanej masy formierskiej lub po dłuższych przerwach w pracy stacji przerobu mas może wystąpić chwilowe obniżenie dokładności pomiarowej systemu do wartości +/-0,2% H₂O (w pierwszym odchyleniu standardowym wg krzywej Gaussa).
System do automatycznego pomiaru i regulacja wilgotności masy formierskiej SWM składa się z następujących zespołów:
1. Centralna jednostka systemu wyposażona w sterownik PLC wraz z panelem operatorskim oraz modułem łączności internetowej, umieszczona w szafce sterowniczej.
2. Sonda pomiarowa umieszczona wewnątrz misy mieszarki:

  • zamontowana na tłoczysku siłownika pneumatycznego, umożliwiającym jej podnoszenie do położenia górnego i okresowe samooczyszczenie,
  • zamontowana na stałe do pokrywy misy.
3. System dozowania wody z orurowaniem, przepływomierzem impulsowym i dyszą dozującą wodę.

Pomiar wilgotności betonów w mieszarkach dynamicznych SWB
Przeznaczony jest do automatycznego ciągłego pomiaru i regulacji wilgotności betonów w mieszarkach dynamicznych. Pomiar dokonywany jest metodą mikrofalową, za pomocą sondy umieszczonej w dnie misy mieszarki lub w lemieszu wygarniającym. Sygnał z sondy mikrofalowej przekazywany jest do układu elektronicznego, który oblicza potrzebną ilość wody do zadozowania, w celu uzyskania wymaganej (zadanej) wilgotności mieszanki betonowej.
Wynik pomiaru wyświetlany jest na wyświetlaczu bezpośrednio w jednostkach wilgotności. Dozowanie wody do mieszarki realizowane jest automatycznie. Ilość dozowanej wody jest dokładnie odmierzana przez przepływomierz impulsowy.
System w sposób ciągły kontroluje wilgotność betonu i gwarantuje uzyskanie wilgotności na wyjściu z mieszarki w tolerancji: ±0,1% H₂O (w pierwszym odchyleniu standardowym wg krzywej Gaussa).
System do automatycznego pomiaru i regulacja wilgotności betonu SWB składa się z następujących zespołów:
1. Centralna jednostka systemu wyposażona w sterownik PLC wraz z panelem operatorskim oraz modułem łączności internetowej, umieszczona w szafce sterowniczej.
2. Mikrofalowa sonda pomiarowa zamocowana w dnie misy mieszarki lub na lemieszu wygarniającym.
3. System dozowania wody z orurowaniem, przepływomierzem impulsowym, dyszą dozującą wodę.

Złóż zapytanie