Wiele procesów technologicznych wymaga stosowania surowców wejściowych odpowiednio przygotowanych do dalszych procesów przeróbczych m in. wysuszonych i schłodzonych do niskiej temperatury. Metoda suszenia fluidalnego zajmuje ważną pozycję wśród ekonomicznych i nowoczesnych metod suszarniczych. Jest ona wykorzystywana głównie do materiałów ziarnistych sypkich, stanowiących ogromną grupę materiałów stosowanych w wielu branżach przemysłu. Konkurencyjność tej metody w stosunku do przestarzałych (np. suszarki komorowe, szybowe czy bębnowe) polega głównie na lepszym stosunku uzyskiwanej intensywności suszenia do kosztów przetłaczania czynnika suszącego.

Do wstępnego przygotowania surowców w różnych procesach technologicznych firma IdeaPro proponuje zastosowanie rozwiązań technicznych, charakteryzujących się wysoką skutecznością i nowatorską konstrukcją maszyn i urządzeń. Oferta produkcyjna firmy IdeaPro obejmuje w tym zakresie m.in. suszarki/chłodziarki fluidyzacyjne SF przeznaczone do suszenia lub chłodzenia materiałów sypkich w tym m in.:

 • dwustopniowe suszarki/chłodziarki fluidyzacyjne SF, których typowym zastosowaniem jest suszenie, chłodzenie materiałów ziarnistych, zwłaszcza piasku, o wydajnościach do 50Mg/h,

 • Suszarki/chłodziarki fluidyzacyjne SF są urządzeniami o działaniu ciągłym, proces suszenia, chłodzenia realizowany jest dwustopniowo:
 • w komorze suszenia mieszanina spalin i powietrza, przepływając przez przegrodę fluidyzacyjną i złoże suszonego materiału, powoduje upłynnienie złoża i intensywną turbulencję rozdrobnionego materiału i w efekcie intensywne odparowanie wody (wilgoci),
 • w komorze chłodzenia powietrze atmosferyczne, podawane przez wentylator, przepływając przez drugą przegrodę fluidyzacyjną i złoże materiału, powoduje jego upłynnienie oraz transport w kierunku wylotu i dalsze odparowanie pozostałych cząstek wody z suszonego materiału, z równoczesnym chłodzeniem wyparnym do temperatury około 15° C powyżej temperatury otoczenia.
W suszarkach/chłodziarkach fluidyzacyjnych SF wykorzystywany jest proces fluidyzacji, umożliwiający intensywną wymianę ciepła pomiędzy cząstkami suszonego materiału a przepływającym czynnikiem grzewczym. Intensywna wymiany ciepła wynika z dużej powierzchni międzyfazowej w przeliczeniu na jednostkę objętości (dla piasku wynosi ona 3000÷18.000 m2/m3).

Suszarki/chłodziarki fluidyzacyjne SF produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach, wydajnościach, z zastosowaniem do różnych materiałów, mogą różnić się dodatkowym wyposażeniem, jak: układy kontrolno-pomiarowe temperatury i wilgotności suszonego materiału oraz różnego rodzaju układy dozowania i odbioru materiałów.

Suszarki/chłodziarki fluidyzacyjne SF do piasków kwarcowych produkowane są w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

TYP SF-5 SF-12 SF-18 SF-24 SF-36 SF-48
Wydajność suchego piasku *[Mg/h] 3÷5 5÷12 8÷18 12÷24 16÷36 22÷48
Temperatura końcowa ok. 15 °C powyżej temperatury otoczenia
Wilgotność końcowa max. 0,1 %- 0,3%
Czynnik suszący mieszanina spalinowo powietrzna o temp. ok. 600 - 700°C
Zużycie ciepła3400 - 4100 kJ/kg odparowanej wilgoci
Czynnik energetycznyolej napędowy lub gaz ziemny
Maksymalne gaz[m3/h] 2055 85 150 200 260
Zużycie paliwa olej[kg/h] 1644 68 120 160 210
Moc zainstalowana[kW] 1630 45 58 73 90
* Wydajność suszarek zależy od granulacji i wilgotności suszonego piasku na wejściu do suszarki (wg wykresu)

Suszarki/chłodziarki fluidyzacyjne SF mogą być używane również do suszenia lub chłodzenia innych materiałów, szczególnie ziarnistych lub granulowanych, poddających się procesowi fluidyzacji. Zakres zastosowania należy każdorazowo uzgodnić z IdeaPro.

Zalety:

 • wysoka sprawność tj. max. wykorzystanie ciepła wprowadzonego do złoża materiału,
 • rozdzielanie i separacja drobnych frakcji (pyłów) od materiału,
 • możliwość utrzymania stabilnej temperatury materiału na wyjściu,
 • możliwość uzyskania na wyjściu podgrzanego materiału do temperatur wymaganych w dalszych procesach technologicznych,
 • łatwość obsługi i konserwacji dzięki prostej budowie oraz braku ruchomych części,
 • automatyzacja procesu,
 • możliwość stosowania różnych czynników energetycznych, jak olej napędowy, gaz ziemny oraz propan butan,
 • dowolna konfiguracja zespołów składowych suszarki/chłodziarki, takich jak: palenisko, wymiennik ciepła, komora suszenia, komora chłodzenia, pierwszy stopień odpylania grawitacyjnego, zespół cyklonów oraz drugi stopień odpylania, filtry suche workowe lub mokre.
Sterowanie oraz wizualizacja przebiegu procesu w suszarkach/chłodziarkach fluidyzacyjnych SF wykonane jest w oparciu o sterownik PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu oraz archiwizację danych. Suszarki wyposażone są w pierwszy stopień odpylania grawitacyjnego (zespół cyklonów) oraz drugi stopień odpylania - filtry suche workowe lub mokre.

Suszarki/chłodziarki fluidyzacyjne SF, oferowane przez IdeaPro w Nowej Soli, w zależności od zastosowania produkowane są z różnych materiałów kon­struk­cyj­nych:

 • ze stali węglo­wej,
 • ze stali kwa­so­od­por­nej (nierdzewnej).

Na życzenie klienta suszarki/chłodziarki mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje:

 • pomiar wilgotności na wejściu oraz wyjściu materiału z suszarki,
 • pomiar temperatury materiału na wyjściu z suszarki,
 • system podawania i odbioru materiału.

Oferujemy pomoc naszych specjalistów w zakresie:

 • doboru suszarki/chłodziarki do danej aplikacji: temperatura produktu, charakterystyka schnięcia lub chłodzenia, kruchość itp.,
 • opracowania założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza lub innych projektów, np. wymaganych do pozwolenia na budowę,
 • usytuowania i lokalizacji w istniejących obiektach lub planowanej lokalizacji,
 • wykonania założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
 • doboru odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy,
 • pozyskania środków z UE oraz innych programów.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie