Materiały ceramiczne, w tradycyjnym rozumieniu, to wyroby formowane ze specjalnie przygotowanej masy zawierającej jako podstawowy składnik glinę, która przekształca się po odpowiednim wypale w twarde i wytrzymałe tworzywo zachowując kształt nadany w czasie formowania. Obecnie, przez ceramikę rozumie się wszystkie tworzywa i wyroby nieorganiczno-niemetaliczne, w trakcie otrzymywania których istotnym procesem jest obróbka cieplna w temperaturze powyżej kilkuset oC i nadanie im szczegółowo zdefiniowanych właściwości. Gama zastosowań wyrobów ceramicznych jest ogromna. Wyroby ceramiczne często wykorzystywane są w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, agresywnych substancji a zwłaszcza wysokich temperatur.

Wyroby ceramiczne mają zastosowanie w licznych dziedzinach gospodarki: budownictwie, hutnictwie, elektronice, transporcie i wielu innych. W wytwarzaniu wyrobów ceramicznych bardzo istotną rolę spełnia odpowiednie przygotowanie surowców i granulatów. Operacje technologiczne przygotowania mas lejnych, plastycznych, czy też mas do formowania ciśnieniowego, to podstawowe procesy, mające istotny wpływ na jakość i ekonomię produkcji wyrobów ceramicznych; od materiałów ogniotrwałych poprzez ceramikę budowlaną (wypalaną) do ceramiki inżynieryjnej i funkcjonalnej. Im bardzie produkt jest zaawansowany technicznie tym istotniejszy staje się proces przygotowania surowców do operacji formowania.

IdeaPro oferuje technologie przygotowania zawiesin, mieszanek, granulatów dla produkcji różnych wyrobów ceramicznych. Podstawą procesów jest zastosowanie technologii koncentrującej się głównie na podstawowych operacjach mieszania i granulowania wykonywanych w mieszarkach dynamicznych.

IdeaPro produkuje szeroką gamę mieszarek dynamicznych dla różnorodnych aspektów przygotowania materiałów ceramicznych, zarówno suchych jak i wilgotnych do prasowania. Specjalna zasada mieszania w mieszarkach dynamicznych charakteryzuje się obracającą się, pochyloną misą mieszającą i ekscentrycznie zamontowanym obrotowym narzędziem mieszającym, co powoduje rozdzielenie procesu mieszania od transportu materiału. Materiały w mieszarce dynamicznej pochylonej są przenoszone w górę przez obrót pochylonej misy mieszarki i spadają ponownie z najwyższego punktu pod wpływem siły grawitacji. Cykl ten jest wspierany przez skrobak denny/ścienny, który miesza mieszankę i przenosi ją do obszaru wirnika. Niezwykle skuteczna kombinacja mikro-mieszania, które ma miejsce w turbinie o dużej prędkości z makro-mieszaniem, wykonywanym przez zgarniacz dna i ściany bocznych daje oczekiwane efekty procesu mieszania.

Wyposażenie mieszarki dynamicznej w charakterystyczny dla tej techniki mieszania szybko obracający się wirnik (turbinę), którego napęd i konstrukcja umożliwia dostosowanie mieszarki do konsystencji i uziarnienia masy oraz optymalny dobór układu napędowego do właściwego zapotrzebowania na energię mieszania dla danej mieszaniny. Powyższe cechy otwierają cały szereg możliwości wpływania na proces:

 • prędkość wirnika można regulować w szerokim zakresie, aby umożliwić zmianę energii wprowadzanej do procesu mieszania,
 • kierunek działania narzędzia mieszającego – współbieżny lub przeciwbieżny,
 • indywidualne geometrie narzędzi dostosowane do danego zadania.

Uniwersalność zastosowanych rozwiązań pozwala uzyskać wyniki poza możliwościami innych systemów mieszania:

 • znacznie wyższa homogeniczność mieszanki,
 • krótsze czasy mieszania,
 • procesy mieszania i prędkości mieszania można dostosować do odpowiednich receptur,
 • mieszarka dynamiczna nadaje się do mieszania i granulowania.

Nowoczesne systemy mieszania z regulowaną szybkością i energią mieszania są gwarancją najwyższej jakości w produkcji materiałów ceramicznych.

Uniwersalność takich urządzeń sprawia, że są one stosowane do wytwarzania:

 • mas plastycznych do prasowania włączając w to masy formowane na gorąco (płytki ceramiczne, cegły ogniotrwałe, kafle piecowe, materiały ścierne, ceramika użytkowa, ceramika techniczna obejmująca m in. izolatory, warystory, ceramikę budowlaną),
 • mikro - granulatów do formowania ciśnieniowego (płytki ceramiczne, kafle piecowe, ceramika techniczna),
 • mas lejnych,
 • mas do produkcji wyrobów termoizolacyjnych w tym również metodą pianową (zawiesiny rozpyłowe dla płytek ściennych i podłogowych, ceramiki użytecznej, ceramiki technicznej),
 • mas i mieszanki do formowania wibracyjnego, natrysku i narzucania,
 • zapraw i mas specjalnych,
 • mas tlenkowych i nie tlenkowych granulowanych - formowanie izostatyczne,
 • mas z dodatkiem włókien.

IdeaPro dostarcza szeroką gamę rozwiązań dla przemysłu materiałów ceramicznych. Oferujemy mieszarki dynamiczne typu MDV o jednorazowym załadunku do 6000 litrów, dostosowane do wymagań technologicznych użytkownika. Przemysł ogniotrwały używa głównie mieszarek o pojemności od 500 do 1500 litrów.

Oprócz podstawowego typoszeregu mieszarek dynamicznych typu MDV firma IdeaPro oferuje również mieszarki dynamiczne specjalne o różnym przeznaczeniu i różnych cechach konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Wśród oferowanych mieszarek są m in.:

 • mieszarki dynamiczne laboratoryjne typu MDL,
 • mieszarki dynamiczne ze stałą pokrywa typu MDS,
 • mieszarki dynamiczne z podnoszoną pokrywą typu MDP,
 • mieszarki dynamiczne z podnoszoną pokrywą i wychylną misą typu MDM.
Mieszarki w wykonaniu specjalnym mogą być wyposażone w systemy do ogrzewania materiału technologicznego.

IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe, aż do pomyślnego rozpoczęcia produkcji i poza nią.

Służymy doradztwem oraz pomocą techniczną stawiając do Państwa dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenia.

Złóż zapytanie