W ramach prowadzonej działalności oferujemy próby oraz badania przemysłowe/technologiczne związane z opracowaniem nowych technologii, sprawdzeniem technologii w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych. Próby oraz badania są wykonywane na własne potrzeby oraz na zlecenia klientów.

Posiadamy własne laboratorium przemysłowe umożliwiające prowadzenie prób i badań laboratoryjnych oraz przemysłowych związanych z procesami:

  • mieszania różnych materiałów suchych oraz wilgotnych w procesach dynamicznych z zastosowaniem mieszarek dynamicznych (turbinowych) o różnej pojemności, z możliwością dozowania różnych dodatków o konsystencji stałej oraz płynnej,
  • granulacji różnych materiałów w procesach dynamicznych z zastosowaniem granulatorów dynamicznych (turbinowych) o różnej pojemności,
  • granulacji różnych materiałów w procesach otaczania z zastosowaniem granulatorów talerzowych,
  • suszenia różnych materiałów z zastosowaniem procesu suszenia fluidyzacyjnego oraz wibrofluidyzacyjnego,
  • oczyszczania powierzchni różnych materiałów z zastosowaniem technologii oczyszczania strumieniowo-ściernego w oczyszczarkach wirnikowych oraz pneumatycznych, z możliwością zastosowania różnego rodzaju czyściwa o raz o różnej granulacji.
Oferta prób i badań przemysłowych firmy IdeaPro obejmuje wszystkie aspekty: doradztwo, organizację prób i badań, przeprowadzenie prób na zlecenie Klienta, pomoc w zakresie przebiegu procesu oraz opracowaniu optymalnej technologii oraz opracowanie protokołu z prób i badań wraz z wnioskami i zaleceniami. W oparciu o wszelkie dostępne informacje i zdefiniowane przez klienta potrzeby, zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów IdeaPro pomaga rozwiązać problemy i przedstawia konkretne propozycje.

Jeżeli dostarczenie materiału do prób w IdeaPro jest utrudnione lub niemożliwe ze względu na zmianę jego właściwości w czasie transportu, istnieje możliwość wypożyczenia maszyn będących w „ofercie wypożyczania” IdeaPro na dowolny okres. Taki wariant umożliwia przeprowadzenie prób przez klienta we własnym zakładzie produkcyjnym. W takim przypadku oferujemy wsparcie techniczne oraz szkolenie w zakresie instalacji urządzeń, uruchomienia oraz ich eksploatacji.

Obecnie IdeaPro posiada maszyny przeznaczone do prób i badań stanowiące podstawowe wyposażenie laboratorium przemysłowego.

1. Mieszarka dynamiczna (granulator) MDV-16.

Specjalna zasada mieszania w mieszarkach dynamicznych charakteryzuje się obracającą się, pochyloną misą mieszającą i mimośrodowo zamontowanym obrotowym narzędziem mieszającym, co powoduje rozdzielenie procesu mieszania od transportu materiału. Materiały w mieszarce dynamicznej pochylonej są przenoszone w górę przez obrót pochylonej misy mieszarki i spadają ponownie z najwyższego punktu pod wpływem siły grawitacji. Cykl ten jest wspierany przez skrobak denny / ścienny, który miesza mieszankę i przenosi ją do obszaru wirnika. Niezwykle skuteczne drobne mieszanie, które ma miejsce w turbinie o dużej prędkości, nakłada się zatem na mieszanie zgrubne wykonywane przez zgarniacz dna i ścian bocznych. Wyposażenie mieszarki dynamicznej w charakterystyczny dla tej techniki mieszania szybko obracający się wirnik (turbinę), którego napęd i konstrukcja umożliwia dostosowanie mieszarki do konsystencji i uziarnienia materiału oraz optymalny dobór układu napędowego do właściwego zapotrzebowania na energię mieszania dla danej mieszaniny. Zasada mieszania w mieszarkach dynamicznych pozwala na przetwarzanie szerokiego zakresu konsystencji, takich jak pyły, szlamy i placki filtracyjne. Dzięki zastosowaniu sekwencji mieszania/granulacji w jednym urządzeniu spełnia ona najwyższe standardy w zakresie jakości produktu, zużycia energii i wydajności z jednostki objętościowej urządzenia technologicznego. Mieszarka dynamiczna MDV-16 zainstalowana w IdeaPro na stanowisku do prowadzenia badań przemysłowych procesów mieszania i granulacji pozwala na przeprowadzenie badań przemysłowych weryfikujących wyniki badań wykonywanych w mieszarce laboratoryjnej.

Charakterystyka techniczna mieszarki dynamicznej (granulatora) MDV-16
Nominalne jednorazowe załadowanie max 600 dm3 (max 700 kg)
Czas mieszania regulowany wg wymogów technologii
Obroty turbiny110÷1000 obr/min
Obroty misymax. 15 obr/min
Moc zainstalowana~ 80 kW
Temperatura pracy urządzenia>0°C
Warunki prądowe>3x400V/230V;50Hz

Mieszarka dynamiczna MDV-16 ma wymienne turbiny, których zastosowanie jest uzależnione od rodzaju materiału oraz procesu mieszania lub granulacji. Mieszarka wyposażona jest w szafę sterowniczą w której zainstalowany jest sterownik PLC umożliwiający programowanie parametrów technologicznych procesu mieszania lub granulacji. Szafa posiada panel operatorski na którym wyświetlane są wszystkie parametry technologiczne pracy mieszarki.

Mieszarka MDV-16 wyposażona jest w:

1. Turbinę łopatkową lub palcową w zależności od wymagań procesy technologicznego.

2. Próbnik do bezpiecznego pobierania próbek w czasie procesu mieszania.

3. Automatyczny system pomiaru wilgotności materiału wewnątrz misy mieszarki wyposażony w mikrofalowy czujnik wilgotności.

4. Przemiennik częstotliwości zamontowanym w szafie sterowniczej, umożliwiający płynną regulację prędkości obrotowej turbiny.

2. Mieszarka dynamiczna laboratoryjna (granulator) MDL-04.

Mieszarka (granulator) dynamiczny laboratoryjny MDL-04 zainstalowana w IdeaPro na stanowisku do prowadzenia badań laboratoryjnych procesów mieszania i granulacji pozwala na przeprowadzenie badań laboratoryjnych jako pierwszy etap weryfikujących założenia teoretyczne nowych technologii.

Charakterystyka techniczna mieszarki dynamicznej laboratoryjnej (granulatora) MDL-04
Nominalne jednorazowe załadowanie max 15 dm3 (max 10 kg)
Czas mieszania regulowany wg wymogów technologii
Obroty turbinyPłynna regulacja (max 1200 obr/min)
Obroty misy80 obr/min
Moc zainstalowana~9 kW
Temperatura pracy urządzenia>5°C
Warunki prądowe>3x400V/230V;50Hz

Mieszarka dynamiczna MDL-04 ma wymienne turbiny, których zastosowanie jest uzależnione od rodzaju materiału oraz procesu mieszania lub granulacji. Mieszarka wyposażona jest w szafę sterowniczą w której zainstalowany jest sterownik PLC umożliwiający programowanie parametrów technologicznych procesu mieszania lub granulacji. Szafa posiada panel operatorski na którym wyświetlane są wszystkie parametry technologiczne oraz pracy mieszarki.

3. Granulator talerzowy.

W procesie mokrej granulacji, na cząstki podlegające mieszaniu (w bębnach przesypowych, talerzach, złożu fluidalnym, granulatorach dynamicznych, itp.) natryskiwana jest ciecz wiążąca, która łączy ziarna ze sobą za pomocą kombinacji sił kapilarnych i lepkościowych. Jednym z często stosowanych sposobów aglomerowania jest bezciśnieniowa granulacja aglomeracyjna realizowana w obrotowych talerzach o przesypowym charakterze ruchu wsadu. Metoda ta jest atrakcyjna ekonomicznie z uwagi na stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne. Przetworzenie postaci proszkowej bądź pylistej w granulat dla większości materiałów wymaga dostarczenia do granulowanego wsadu odpowiedniej ilości cieczy zwilżającej lub wiążącej. Zasadnicze znaczenie na przebieg procesu granulacji, a w konsekwencji na właściwości otrzymanego produktu, mają zjawiska i przemiany zachodzące na granicy faz mediów uczestniczących w ruchu przesypowym nawilżonego złoża materiału. Mechanizmy decydujące o powstawaniu zarodków i wzroście aglomeratów zależą od właściwości obu mediów biorących udział w procesie, a także od parametrów konstrukcyjnych urządzenia i warunków prowadzenia procesu.

4. Suszarko-chłodziarka fluidyzacyjna/wibrofluidyzacyjna laboratoryjna CW-SD1.

Suszarko-chłodziarka fluidyzacyjna/wibrofluidyzacyjna laboratoryjna typ SW-SD1 wykorzystuje technologię suszenia lub chłodzenia materiału w złożu fluidalnym z możliwością wspomagania wibracją dna fluidalnego, umożliwiającą intensywną wymianę ciepła pomiędzy cząstkami suszonego materiału a przepływającym czynnikiem grzewczym. Główną częścią suszarko - chłodziarki fluidyzacyjno/wibrofluidyzacyjnej jest podajnik wibracyjny zawierający rozwiniętą powierzchnię sitową umożliwiającą znaczne upłynnienie granulatu w procesie fluidyzacji. Elektrowibratory wyposażone są w przemiennik częstotliwości umożliwiający płynną regulację prędkości obrotowej wibratorów i odpowiedni transport materiału.

Do wytwarzania czynnika grzewczego (podgrzanego powietrza) zastosowane są nagrzewnice elektryczne ustawione równolegle do kierunku przepływu powietrza. Układ sterowania określa odpowiednią ilość i temperaturę czynnika grzewczego, które jest tłoczona pod dno fluidalne.

Charakterystyka techniczna suszarko-chłodziarki fluidyzacyjnej/wibrofluidyzacyjnej CW-SD1
Nominalna wydajność0,5 t/h
Czas suszenia/chłodzenia regulowany wg wymogów technologii
Temperatura suszenia regulowana wg wymogów technologii)
Moc zainstalowanamax 10 kW
Temperatura pracy urządzenia~9 kW
Temperatura pracy urządzenia>5°C
Warunki prądowe>3x400V/230V;50Hz


5. Przesiewacz wibracyjny LPzE-3e.

Przesiewacz wibracyjny LPzE-3e służy do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich, takich jak piaski, kruszywa , itp. Urządzenie pozwala na dokonywanie analizy ziarnowej (sitowej) w stanie suchym lub z przemywaniem wodą. Na podstawie analizy ziarnowej można określić takie wskaźniki jak : średnia wielkość ziarna, frakcja główna i wskaźnik jednorodności.

Charakterystyka techniczna przesiewacza LPzE-3e
Średnica robocza sita295 mm
Wysokość robocza sita 25/50 mm
Max. ilość sit – 50 mm10 szt.
Drgania pionowo – skrętne (amplituda regulowana)0 – 2,5 mm
Częstotliwość drgań stała50 Hz
Czas przesiewania - nastawny>0 – 60 min
Zasilanie>230 V
Pobór mocy>150 W


6. Wagosuszarka Radwag WP-110.

Wagosuszarka jest laboratoryjnym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do wyznaczania względnej wilgotności niewielkich próbek różnych materiałów. Wagosuszarki są wyposażone w czytelny wyświetlacz LCD, który posiada tekstową linie informacyjną pozwalającą na wyświetlanie dodatkowych komunikatów i informacji np. nazwa towaru czy wartość tary. Dodatkowo za pomocą piktogramów sygnalizują uruchomiony mod pracy, połączenie z komputerem, funkcje wagowe oraz serwisowe.

Obciążenie maksymalne wagosuszarki wynosi od 50 g /0,1 mg do 210 g /1 mg. Pomiar wilgotności odbywa się z dokładnością 0,01% (0,001 % dla próbek powyżej 1,5 g). Maksymalna temperatura suszenia próbki wynosi 160°C.

7. Przykłady produktów otrzymanych w procesie granulacji w laboratorium przemysłowym IdeaPro.

7.1. Proces granulacji w mieszarkach (granulatorach) dynamicznych.

Granulacja jest procesem łączenia drobnych cząstek, takich jak pyły, proszki, w większe agregaty (granule) o określonej wytrzymałości mechanicznej. Sam proces aglomeracji lub granulacji odbywa się na mokro przy określonej w procesie zawartości wilgoci. Głównym nośnikiem wody jest podstawowy surowiec - odpad IOS. Zaproponowana przez firmę IdeaPro technologia granulacji, dzięki zastosowaniu unikalnej sekwencji mieszania/granulacji w mieszarkach dynamicznych spełnia najwyższe standardy w zakresie jakości produktu, zużycia energii i wydajności z jednostki objętościowej urządzenia technologicznego. Połączenie w jednym urządzeniu fazy intensywnego mieszania i procesu granulacji doskonale sprawdza się w procesach granulacji wielu materiałów.

7.2. Zastosowanie procesu granulacji dla różnych materiałów.

7.3. Możliwości uzyskania różnej wielkości granulatów w zależności od parametrów procesu technologicznego stałego odpadu wapniowego (uwodnionego siarczanu wapnia), powstałego jako odpad w procesie odsiarczania gazów.

Złóż zapytanie
English EN Czech CS Russian RU Polish PL