Wiele procesów technologicznych wymaga stosowania surowców wejściowych odpowiednio przygotowanych do dalszych procesów przeróbczych m in. wysuszonych i schłodzonych do niskiej temperatury. Metoda suszenia fluidalnego zajmuje ważną pozycję wśród ekonomicznych i nowoczesnych metod suszarniczych. Jest ona wykorzystywana głównie do materiałów ziarnistych sypkich, stanowiących ogromną grupę materiałów stosowanych w wielu branżach przemysłu. Konkurencyjność tej metody w stosunku do przestarzałych (np. suszarki komorowe, szybowe czy bębnowe) polega głównie na lepszym stosunku uzyskiwanej intensywności suszenia do kosztów przetłaczania czynnika suszącego.

Do wstępnego przygotowania surowców w różnych procesach technologicznych firma IdeaPro proponuje zastosowanie rozwiązań technicznych, charakteryzujących się wysoką skutecznością i nowatorską konstrukcją maszyn i urządzeń. Oferta produkcyjna firmy IdeaPro obejmuje w tym zakresie m.in. suszarki przeznaczone do suszenia materiałów sypkich w tym m in.:

 • dwustopniowe suszarki fluidyzacyjne SF, których typowym zastosowaniem jest suszenie i chłodzenie materiałów ziarnistych, zwłaszcza piasku, o wydajnościach do 50Mg/h,
 • suszarko–chłodziarki wibrofluidyzacyjne SWF.

 • Suszarki fluidyzacyjne SF są urządzeniami o działaniu ciągłym, proces suszenia realizowany jest dwustopniowo:
 • w komorze suszenia mieszanina spalin i powietrza, przepływając przez przegrodę fluidyzacyjną i złoże suszonego materiału, powoduje upłynnienie złoża i intensywną turbulencję rozdrobnionego materiału i w efekcie intensywne odparowanie wody (wilgoci),
 • w komorze chłodzenia powietrze atmosferyczne, podawane przez wentylator, przepływając przez drugą przegrodę fluidyzacyjną i złoże materiału, powoduje jego upłynnienie oraz transport w kierunku wylotu i dalsze odparowanie pozostałych cząstek wody z suszonego materiału, z równoczesnym chłodzeniem wyparnym do temperatury około 15° C powyżej temperatury otoczenia.
W suszarkach SF wykorzystywany jest proces fluidyzacji, umożliwiający intensywną wymianę ciepła pomiędzy cząstkami suszonego materiału a przepływającym czynnikiem grzewczym. Intensywna wymiany ciepła wynika z dużej powierzchni międzyfazowej w przeliczeniu na jednostkę objętości (dla piasku wynosi ona 3000÷18.000 m2/m3).

Suszarki fluidyzacyjne SF produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach i wydajnościach, mogą różnić się dodatkowym wyposażeniem, jak: układy kontrolno-pomiarowe temperatury i wilgotności suszonego materiału oraz różnego rodzaju układy dozowania i odbioru materiałów.

Szczególną pozycję w asortymencie produkcyjnym firmy IdeaPro stanowią suszarki fluidyzacyjne SF przeznaczone są do suszenia i schładzania piasków kwarcowych.

Suszarki fluidyzacyjne SF przeznaczone do suszenia i schładzania piasków produkowane są przez IdeaPro w różnych wielkościach wg poniższej tabeli:

TYP SF-5 SF-12 SF-18 SF-24 SF-36 SF-48
Wydajność suchego piasku *[Mg/h] 3÷5 5÷12 8÷18 12÷24 16÷36 22÷48
Temperatura końcowa ok. 15 °C powyżej temperatury otoczenia
Wilgotność końcowa max. 0,1 %- 0,3%
Czynnik suszący mieszanina spalinowo powietrzna o temp. ok. 600 - 700°C
Zużycie ciepła3400 - 4100 kJ/kg odparowanej wilgoci
Czynnik energetycznyolej napędowy lub gaz ziemny
Maksymalne gaz[m3/h] 2055 85 150 200 260
Zużycie paliwa olej[kg/h] 1644 68 120 160 210
Moc zainstalowana[kW] 1630 45 58 73 90
* Wydajność suszarek zależy od granulacji i wilgotności suszonego piasku na wejściu do suszarki (wg wykresu)

Suszarki fluidyzacyjne SF mogą być używane również do suszenia innych materiałów, szczególnie ziarnistych lub granulowanych, poddających się procesowi fluidyzacji. Zakres zastosowania należy każdorazowo uzgodnić z IdeaPro.

Zalety:

 • wysoka sprawność tj. max. wykorzystanie ciepła wprowadzonego do złoża suszonego materiału,
 • rozdzielanie i separacja drobnych frakcji (pyłów) od materiału suszonego,
 • możliwość utrzymania stabilnej temperatury materiału na wyjściu z suszarki,
 • możliwość uzyskania na wyjściu z suszarki podgrzanego materiału do temperatur wymaganych w dalszych procesach technologicznych,
 • łatwość obsługi i konserwacji dzięki prostej budowie oraz braku ruchomych części w suszarce,
 • automatyzacja procesu suszenia,
 • możliwość stosowania różnych czynników energetycznych, jak olej napędowy, gaz ziemny oraz propan butan,
 • dowolna konfiguracja zespołów składowych suszarki, takich jak: palenisko, komora suszenia, komora chłodzenia, pierwszy stopień odpylania grawitacyjnego, zespół cyklonów oraz drugi stopień odpylania, filtry suche workowe.
Sterowanie suszarek oraz wizualizacja przebiegu procesu suszenia w suszarkach fluidyzacyjnych SF wykonane jest w oparciu o sterownik PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu oraz archiwizację danych. Suszarki wyposażone są w pierwszy stopień odpylania grawitacyjnego (zespół cyklonów) oraz drugi stopień odpylania - filtry suche workowe.

Suszarki fluidyzacyjne SF, oferowane przez IdeaPro w Nowej Soli, w zależności od zastosowania produkowane są z różnych materiałów kon­struk­cyj­nych:

 • ze stali węglo­wej,
 • ze stali kwa­so­od­por­nej (nierdzewnej).

Na życzenie klienta suszarki mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje:

 • pomiar wilgotności na wejściu oraz wyjściu materiału z suszarki,
 • pomiar temperatury materiału na wyjściu z suszarki,
 • system podawania wilgotnego surowca i odbioru materiału wysuszonego,

Oferujemy pomoc naszych specjalistów:

 • w zakresie doboru suszarki lub chłodziarki do danej aplikacji: temperatura produktu, charakterystyka schnięcia lub chłodzenia, kruchość itp.,
 • w opracowaniu założeń branżowych, jak: instalacje elektryczne, sprężonego powietrza lub innych projektów, np. wymaganych do pozwolenia na budowę,
 • w usytuowaniu i lokalizacji suszarki w istniejących obiektach lub planowanej lokalizacji,
 • w wykonaniu założeń fundamentowych lub projektu fundamentów,
 • przy doborze odpowiedniego system odpylania dostosowanego do warunków pracy suszarki,
 • w pozyskaniu środków z UE oraz innych programów.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Złóż zapytanie
English EN Czech CS Russian RU Polish PL